Systemická supervize

Nabízím profesionální supervizní služby všem, kteří o takovou spolupráci mají skutečný zájem a chtějí se aktivně podílet na objevení, formování, definování a směřování cesty vedoucí k dosažení určeného cíle. Jde o přístup zaměřený na řešení záležitostí v zaměstnání nebo trápení v osobním životě.

Koučování

Nabízím profesionální koučování v rámci osobní i profesní linie, všem, kteří o koučování stojí a mají skutečný zájem spolupodílet se na svém osobním či profesním růstu. Koučování je konzultační doprovázení, podporování a podněcování klienta na jeho cestě směřující k dosažení a naplnění jím definovaného cíle či cílů.

Poradenství pro osobní rozvoj

Nabízím poradenství v rámci individuálního rozvoje, ale i nápomoci a doprovázení v případě řešení obtížné, náročné, nepříznivé či zátěžové životní situace. Jedná se o činnost zaměřenou na pomoc lidem v nesnázích krátkodobého i dlouhodobého charakteru včetně mapování a řešení možnosti pomoci.

„Skutečný optimismus nespočívá v přesvědčení, že všechno půjde dobře, ale v názoru, že ne všechno půjde špatně.“

Jean Dutourd

O mně

Odbornost

Certifikát evidenční číslo: SSK500-2019-02 – komplexní vzdělání, tréninkový a supervizní program v rozsahu 500 hodin výcviku, lektor a odborný garant MUDr. František Matuška – Institut HERMÉS Group Praha - absolventka výcviku

Vzdělání

 • Gymnázium Lovosice - humanitní zaměření
  Střední vzdělání humanitního směru
 • Sociálně právní akademie a Vyšší odborná škola Praha 10, Jahodova 2800
  Tříleté pomaturitní kvalifikační studium sociálně právní činnost, metody sociální práce a sociální politika, základy práva, praktická činnost v oboru
 • Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem - Pedagogická fakulta, humanitní zaměření
  Vysoká škola, bakalářské studium - Specializace v pedagogice ve studijním oboru Sociálně pedagogická asistence, studijní program znevýhodnění dospělí
 • Česká zemědělská univerzita v Praze - Provozně ekonomická fakulta
  Vysoká škola, magisterské studium - Studijní program Hospodářská politika a správa ve studijním oboru Veřejná správa a regionální rozvoj

 • Pracovní zkušenosti

  oblast sociálních služeb, zdravotních služeb, dětských skupin, služeb pro veřejnost, veřejná správa (obecní úřady, krajské úřady, státní instituce)

  SYSTEMICKÁ SUPERVIZE

  Nabízím profesionální supervizní služby všem, kteří o takovou spolupráci mají skutečný zájem a chtějí se aktivně podílet na objevení, formování, definování a směřování cesty vedoucí k dosažení určeného cíle. Jde o přístup zaměřený na řešení, týkající se témat kolem sebe, tedy záležitostí v zaměstnání nebo trápení v osobním životě, a to například s manželem, partnerem, s dětmi, s rodiči, s prarodiči apod.

  Přístup zaměřený na řešení vede klienta k tomu, aby si sám uvědomil paletu svých možností včetně aktivizace kroků k řešení.  Při použití metafory, lze říci, že jde o rozjetý vlak, který přehodí výhybku.

  V mé práci supervizora realizuji pomoc formou partnerského konceptu. Pomoc vnímám jako respekt vůči klientovi, konstruktivní práci, která vyúsťuje v užitečný tvůrčí proces. Na základě požadavku klienta lze dojednat vedení supervize včetně vzešlých kritických připomínek či konverzace z mé strany může obsahovat i případné poradenství formulovaného do nápadů, které si může vzít klient za své, ale taky nemusí. Prioritou pro mne je, že klient s takovou pomocí skutečně on sám souhlasí, vnímá ji jako příjemnou, legitimní, užitečnou a smysluplnou. Jde o systematický rozvoj reflexe a sebereflexe, dobrým výsledkem je lepší (dostatečná) orientace v kontextu a ujasnění si reálných, ke zpracovávané situaci vztažených, možností a kompetencí.

  Supervize znamená ve všech profesích zamyšlení se nad profesionálním konáním pracovníků, nad funkčností pracovních týmů a celého zařízení. Supervize je jako jedna z metod zaměřena na podporu a pomoc všem pracovníkům, kteří mají zájem, aby prostřednictvím supervize získali jiný a efektivnější pohled na danou problematiku.

  Nejsem psycholog ani psychiatr, tedy nejde o žádnou diagnostiku, medikamentaci či analýzy problémů. Na systemickém přístupu se mi jeví efektivní to, že nehledá příčiny problému, ale zaměřuje se přímo na cíl, tedy žádoucí stav, kde problém, nepřízeň, trápení apod. už není. Namísto definování a analýzy problémových oblastí nabízí pomoc při formulování cíle, při odhalování a posilování jeho využitelných zdrojů. Jde o vnímání slova, neboť právě a jen se slovy se v systemice pracuje. 

  Supervize není kontrola a nemá za cíl hodnotit či kritizovat práci jedinců. Naopak, supervizí rozumím bezpečné zázemí a obohacující zkušenost pro supervidované, kdy je supervizor průvodcem a napomáhá jedinci, týmu, skupině či organizaci vnímat a reflektovat vlastní práci a vztahy, být u nalézání nových řešení problematických situací. Supervize může být zaměřena na prohloubení prožívání, lepší porozumění, uvolnění tvořivého myšlení a rozvoj nových perspektiv profesního chování.

  Pro všechny, kteří o supervizi stojí a chtějí přijmout průvodce osobním či profesním životem.  Tedy, lidé, kteří si potřebují ujasnit svůj směr a cíl cesty. Lidé, kteří mají trápení, strádání, frustraci, řeší svízelnou či nepříznivou životní situaci. 

  Pomáhajícím profesionálům z řad sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách, poradců, lektorů, lékařů, zdravotních sester, pedagogů, vychovatelů, asistentů, hasičů, zaměstnanců věznic, příslušníků policie, vojáků, psychoterapeutů, koučů a jiných pomáhajících profesionálů, tedy všem profesím, kteří pracují s lidmi.

  • Individuální – pro jednotlivce (osobní, tematická, případová, řízení)
  • Týmová – pro tým spolupracujících lidí (tematická, případová, řízení)
  • Skupinová – pro skupinu lidí, které mají společná témata (tematická, případová)
  • Rodinná – pro rodiny
  • Párová – pro páry

  Dle dojednaných podmínek v místě sídla supervizora, nebo na vyhovujícím místě a v odpovídajících prostorách, které si klient určí.

  Individuální supervize

  60 minut/1 hod.

  orientačně v rozmezí od 600 Kč*  do  1 200 Kč*

  Týmová, skupinová, párová, rodinná

  60 minut/1 hod.

  orientačně v rozmezí od 900 Kč*  do  1 800 Kč*

  * Jedná se o smluvní ceny, dle dojednaných podmínek v místě sídla supervizora ve městě Libochovice, či v místě a prostorách, které si klient určí, a to za podmínek, že jsou vhodné pro supervizní sezení.

  Pokud se klient nemůže na dohodnuté setkání dostavit, je třeba, aby se nejméně 24 hodin předem omluvil. V případě, že se tak nestane, je klient povinen uhradit (svou vinou neodvolanou) neuskutečněné plánované sezení.

  KOUČOVÁNÍ

  Nabízím profesionální koučování v rámci osobní i profesní linie, všem, kteří o koučování stojí a mají skutečný zájem spolupodílet se na svém osobním či profesním růstu.  Koučování je konzultační doprovázení, podporování a podněcování klienta na jeho cestě směřující k dosažení a naplnění jím definovaného cíle či cílů.  V rámci koučování se zaměřuji na osobní i profesní život, který zahrnuje oblasti vztahů, práce, zdraví a financí. Jde o podporu profesního růstu či osobního úspěchu.

  Nejsem trenér ani instruktor, ale průvodce, důvěrník, podporovatel a spolupracovník. Pomocí otázek a zamyšlení hledám řešení společně s klientem a krok po kroku jej provází jejich realizací. Klientovi neradí, nic neurčuji ani neschvaluji, nepodsouvám ani ho nikam nesměřuji – neovlivňuji klienta svým postojem, ale ukazuji mu cestu vedoucí k naplnění jeho vlastních cílů a tužeb. Klient sám ví, jak se chce cítit, co je pro něj přirozené a žádoucí a jaký život chce žít. Kouč mu napomáhá toho dosáhnout. 

  Pro všechny, kteří v sobě v konkrétní zvolené oblasti či životní situaci chtějí najít potenciál, sílu, odvahu, motivaci, schopnosti či dovednosti s cílem efektivního přístupu, a to za přijetí zodpovědnosti a důvěry v  sebe sama. Koučink je vhodný pro všechny, co chtějí udělat něco proto, aby byli v rámci konkrétní zvolené oblasti úspěšní, okolím respektováni, přijímáni a podporováni.

  • individuální koučování – pro jednotlivce
  • týmové koučování – pro tým spolupracujících lidí

  Dle dojednaných podmínek v místě sídla kouče, nebo ve vyhovujícím místě a v odpovídajících prostorách, které si klient určí.

  Koučování

  60 minut/1 hod.

  orientačně v rozmezí od 1 200 Kč* do 2 400 Kč*

  * Jedná se o smluvní ceny, dle dojednaných podmínek v místě sídla kouče ve městě Libochovice, či v místě a prostorách, které si klient určí, a to za podmínek, že jsou vhodné pro sezení.

  Pokud se klient nemůže na dohodnuté setkání dostavit, je třeba, aby se nejméně 24 hodin předem omluvil. V případě, že se tak nestane, je klient povinen uhradit (svou vinou neodvolanou) neuskutečněné plánované sezení.

  PORADENSTVÍ PRO OSOBNÍ ROZVOJ

  Nabízím poradenství v rámci individuálního rozvoje, ale i nápomoci a doprovázení v případě řešení obtížné, náročné, nepříznivé či zátěžové životní situace. Jedná se o činnost zaměřenou na pomoc lidem v nesnázích krátkodobého i dlouhodobého charakteru včetně mapování a řešení možnosti pomoci.

  Dle dojednaných podmínek v místě sídla poradce, nebo ve vyhovujícím místě a v odpovídajících prostorách, které si klient určí.

  Poradenství pro jednotlivce

  60 minut/1 hod.

  orientačně v rozmezí od 300 Kč* do   600 Kč*

  Poradenství párové a rodinné

  60 minut/ 1 hod.

  orientačně v rozmezí od 500 Kč* do 1 000 Kč*

  * Jedná se o smluvní ceny, dle dojednaných podmínek v místě sídla poradce ve městě Libochovice, či v místě a prostorách, které si klient určí, a to za podmínek, že jsou vhodné pro sezení.

  Pokud se klient nemůže na dohodnuté setkání dostavit, je třeba, aby se nejméně 24 hodin předem omluvil. V případě, že se tak nestane, je klient povinen uhradit (svou vinou neodvolanou) neuskutečněné plánované sezení.

  „Optimismus je nejpříjemnější forma odvahy.“

  Anatole France

  Kontakt

  Kontaktní formulář